Lapas attēli
PDF
ePub

in good and due form, on one side and on the other, in the space of six months, or sooner if possible, to be computed from the day of the signature.

In faith of which, We the Deputies and Plenipotentiaries of the Lords the States General of the United Netherlands, and the Minister Plenipotentiary of the United States of America, in virtue of our respective authorities and full powers, have signed the present treaty, and apposed thereto the seals of our arms.

Done at the Hague the eight of October, one thousand seven hundred eighty-two.

(L. s.) JOHN ADAMS.

Oct. 8, 1782.

When vessels

of either nation shall be re-captured, how they shall be restored.

CONVENTION

Between the Lords the States General of the United Netherlands, and the United States of America, concerning Vessells re-captured.

THE Lords the States General of the United Netherlands, and the United States of America, being inclined to establish some uniform principles with relation to prizes made by vessells of war, and commissioned by the two contracting powers, upon their common enemies, and to vessells of the subjects of either party, captured by the enemy, and re-captured by vessells of war commissioned by either party, have agreed upon the following articles.

ARTICLE I.

The vessells of either of the two nations re-captured by the privateers of the other, shall be restored to the first proprietor, if such vessells have not been four and twenty hours in the power of the enemy, provided the owner of the vessell re-captured, pay therefor one third of the value of the vessell, as also of that of the cargo, the cannons and apparel, which third shall be valued by agreement, between the parties interested; or, if they cannot agree thereon among themselves they shall address themselves to the officers of the admiralty, of the place where the privateer who has re-taken the vessell shall have conducted her.

When they

ARTICLE II.

If the vessell re-captured has been more than twenty-four hours in shall belong to the power of the enemy, she shall belong entirely to the privateer whe

the re-captor.

has re-taken her.

ratificatien van de eene en de anderezyde in goede en de behoorlyke forme werde overgeleeverd binnen den tyd van zes maanden, ofte eerder zo het zelve kan geschieden, te reekenen van den dag van de onderteekening.

Ten oirkonde deezes, hebben wy Gedeputeerden, en Plenipotentiarissen van de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Neederlanden, en Minister Plenipotentiaris der Vereenigde Staten van America, uitkragte van onze respective authorisatie en plein pouvoir, deeze onderteekent, en met onze gewoone cachetten bekragtigt.

In den Hage den agtsten October, een duysent seeven hondert twee en tagtig.

(L. s.) GEORGE VAN RANDWYCK.

(L. S.)

L. S.

L. S.

(L. S.)

L. S.

(L. S. (L. S.)

B. V. D. SANTHEUVEL.

P. V. BLEISWYK.

W. C. H. VAN LYNDEN.

D. I. VAN HEECKEREN.

JOAN VAN KUFFELER.

F. G. VAN DEDEM, tot den Gelder.
H. TJASSENS.

CONVENTIE

Tusschen de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en Vereenigde Staten van America, rakend de hernomen Scheepen.

DE Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en Vereenigde Staten van America, geneegen synde, eenige gelykvormige grond beginzelen vast te stellen, omtrent het opbrengen van prysen, door de oorlogscheepen en commissie-vaarders van wedersys contracteerende parthyen, op derselver gemeene vyanden genomen, en omtrent de scheepen van elkanders onderdanen, door den vyand genomen, en by de oorlogscheepen en commissie-vaarders van weederzyden hernomen zyn met den anderen over eengekomen, omtrent de navolgende articulen.

ARTICLE I.

De scheepen van eene der beide natien door kapers van den andere hernomen, zullen aan den eersten eigenaer wedergegeeven worden, indien die scheepen nog geen vier en twintig uuren in de magt van den vyand geweest zyn, mits door den eigenaer van het hernoome schip daar voor betaald worde een derde van de waarde van het schip mitsgaders van de laading, canons, en scheepstoerustingen, welk derde in der minne begroot zal worden door de geinteresseerde parthyen; of andersints, en zoo zy desweegens niet over een konden komen, zullen zy zich adresseeren aan de bedienden der admiraliteit van de plaats alwaar de kaper die het schip hernomen heeft, het zelve zal hebben opge bracht.

ARTICLE II.

Indien het hernomen schip langer dan vier en twintig uuren in's vyands magt geweest is, zal het in'tgeheel aan den kaper, die het zelve hernomen heeft, toebehooren.

When re-cap.

of war, they

shall be restored.

ARTICLE III.

In case a vessell shall have been re-captured by a vessell of war, betured by vessels longing to the States-General of the United Netherlands, or to the United States of America, she shall be restored to the first owner, he paying a thirtieth part of the value of the ship, her cargo, cannons and apparel, if she has been re-captured in the interval of twenty-four hours, and the tenth part if she has been re-captured after the twenty-four hours; which sums shall be distributed in form of gratifications to the crews of the vessells which shall have re-taken her. The valuation of the said thirtieth parts and tenth parts, shall be regulated according to the tenour of the first article of the present convention.

Restitution to

sonable time.

ARTICLE IV.

The restitution of prizes, whether they may have been re-taken by be made in rea- vessells of war or by privateers, in the mean time and untill requisite and sufficient proofs can be given of the property of vessells re-captured, shall be admitted in a reasonable time, under sufficient sureties for the observation of the aforesaid articles.

Vessels of war and privateers to be admitted with their prizes

into the ports of

both nations.

Each nation may make reulations.

ARTICLE V.

The vessells of war and privateers, of one and of the other of the two nations, shall be reciprocally, both in Europe and in the other parts of the world, admitted in the respective ports of each, with their prizes, which may be unloaded and sold according to the formalities used in the state where the prize shall have been conducted, as far as may be consistent with the twenty-second article of the treaty of commerce: Provided always, That the legality of prizes by the vessells of the Low Countries, shall be decided conformably to the laws and regulations established in the United Netherlands; as likewise, that of prizes made by American vessells, shall be judged according to the laws and regulations determined by the United States of America.

ARTICLE VI.

Moreover, it shall be free for the States-General of the United Netherlands, as well as for the United States of America, to make such regulations as they shall judge necessary, relative to the conduct which their respective vessells and privateers ought to hold in relation to the vessells which they shall have taken and conducted into the ports of the two powers.

In faith of which, We the Deputies and Plenipotentiaries of the Lords the States General of the United Netherlands, and Minister Plenipotentiary of the United States of America, have, in virtue of our respective authorities and full powers, signed these presents, and confirmed the same with the seal of our arms.

Done at the Hague, the eight of October, one thousand seven hundred eighty-two.

(L. S.) JOHN ADAMS.

ARTICLE III.

Ingevalle een schip zal hernomen geweest zyn door een oorlog-schip of vaartuig, toebehoorende aan de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden of aan de Vereenigde Staten van America, zal het zelve aan den eersten eigenaer wedergegeeven worden, mits betalende een dertigste gedeelte van de waarde van het schip en deszelfs laading, canons, en scheepstoerustingen, by aldien het binnen de vier en twintig uuren hernomen is, en het tiende gedeelte zoo het naa de vier en twintig uuren hernomen is: welke sommen als een gratificatie verdeeld zullen worden onder de equipagien van de scheepen die het zelve hernomen zullen hebben. De begroting der bovengemelde dertigste, en tiende gedeeltens zal gereguleerd worden naar luid van het eerste articul der jegenswoordige conventie.

ARTICLE IV.

De restitutie der pryzen het zy door oorlogscheepen of kapers hernomen, zal ondertusschen en tot dat behoorlyk en voldoende bewys van den eigendom der hernomen scheepen gegeeven kan werden, onder suffisante cautie wegens het nakomen der bovenstaande articulen, binnen een reedelyken tyt geadmitteert werden.

ARTICLE V.

De oorlog en kaper scheepen van de eene en de andere der beide natien zullen wederzyds, zoo in Europa als in de andere weereldsdeelen in elkanders respective havens toegelaten worden met hunne pryzen, welke aldaar zullen mogen ontladen en verkocht worden, naar de formaliteiten gebruikelyk in den staat, alwaar de prys zal weezen opgebragt, soo verhet bestaanbaar is met het 22ste articul van het tractaat van commercie; met dien ver stande, dat de wettigheid der prysen door Nederlandsche scheepen gemaakt zal beslist worden, naar luid der wetten en reglementen, te deezer zake in de Vereenigde Nederlanden, vast gesteld, gelyk ook die der pryzen door Americaansche scheepen gemaakt, zal beoordeelt worden volgens de wetten en reglementem by de Vereenigde Staten van America bepaald.

ARTICLE VI.

Voor het overige zal het aan de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, als meede aan de Vereenigde Staten van America vry staan, zodanige reglementen te maken als zy zullen oordeelen te behooren; met betrekking tot het gedrag't geen hunne scheepen en kapers weedersyds verpligt zullen weezen te houden, ten opzigt der scheepen die zy genomen, en opgebragt zullen hebben in de havens der beide mogendheeden.

Ten oirkonde deezes, hebben Wy Gedeputeerden en Plenipotentiarissen van de Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en Minister Plenipotentiaris der Vereenigde Staten van America, uyt kragt van onze respective authorisatie en plein pouvoir, deeze onderteekent en met onze gewoone cachetten bekragtigt.

Gedaan in's Hage, den agtsten October, een duysent seeven hondert *wee en tagtig.

(L. 8.) GEORGE VAN RANDWYCK.

[blocks in formation]

(L. S.

H. TJASSENS.

PROVISIONAL ARTICLES

Between the United States of America, and his Britannic

Majesty. (a)

ARTICLES

Nov. 30, 1782. Agreed upon, by and between Richard Oswald, Esquire, the Commissioner of His Britannic Majesty, for treating of Peace with the Commissioners of the United States of America, in Behalf of his said Majesty, on the one Part, and John Adams, Benja min Franklin, John Jay, and Henry Laurens, four of the Commissioners of the said States, for treating of Peace with the Commissioner of His said Majesty, on their Behalf, on the other Part, to be inserted in, and to constitute the Treaty of Peace, proposed to be concluded between the Crown of Great-Britain and the said United States; but which Treaty is not to be concluded untill Terms of a Peace shall be agreed upon between Great-Britain and France; and His Britannic Majesty shall be ready to conclude such Treaty accordingly.

WHEREAS reciprocal advantages and mutual convenience are found by experience to form the only permanent foundation of peace and friend

(a) The Treaties and Conventions between the United States and Great Britain have been: Articles agreed upon, by and between Richard Oswald, Esquire, the Commissioner of His Britannic Majesty, for treating of peace with the Commissioners of the United States of America, in behalf of his said Majesty, on the one part, and John Adams, Benjamin Franklin, John Jay, and Henry Laurens, four of the Commissioners of the said States, for treating of peace with the Commissioner of his said Majesty, on their behalf, on the other part, to be inserted in, and to constitute the Treaty of Peace, proposed to be concluded between the Crown of Great Britain and the said United States; but which Treaty is not to be concluded until terms of peace shall be agreed upon between Great Britain and France; and His Britannic Majesty shall be ready to conclude such Treaty accordingly. Done at Paris, November 30, 1782.

Armistice, declaring a cessation of hostilities between the United States and Great Britain. Versailles, January 20, 1783; post, 58.

Definitive Treaty of Peace between the United States of America and his Britannic Majesty. Done at Paris, September 3, 1783; post, 80.

Treaty of Amity, Commerce and Navigation between his Britannic Majesty and the United States of America by their President, with the advice and consent of the Senate. November 19, 1794; post, 116. Additional article. Done at Philadelphia, May 4, 1796; post, 130.

Second explanatory article. Done at London the 15th March, 1798; post, 131.

Convention between the United States and Great Britain. Done at London, January 8, 1802; post, 196. Treaty of Peace and Amity between his Britannic Majesty and the United States. Negotiated at Ghent, December 24, 1814. Ratified, February 17, 1815; post, 218.

A convention to regulate commerce between the Territories of the United States and his Britannic Majesty. London, July 3, 1815; post, 228.

Arrangement limiting the number of American and British vessels of war to be maintained on the Lakes. Washington, April, 1817; post, 231.

Convention with Great Britain. October 20, 1818; post, 248.

[blocks in formation]

June,
July,

1822; post, 282.

Convention awarding the amount of indemnification under the St. Petersburg Convention. November 13, 1826; post, 344.

Convention regulating the reference between the United States and Great Britain on the settlement of the boundary line described in the fifth article of the Treaty of Ghent. September 29, 1827; post, 362. Convention continuing the provision of the third article of the convention of the twentieth of October, 1818. August 6. 1827; post, 360.

Renewal of the commercial convention of third July, 1815. August 6, 1827; post, 361.

Treaty between the United States of America and Great Britain. Washington, August 9, 1842 post, 572. And see Vol. ix. Stat. at Large.

« iepriekšējāTurpināt »