Lapas attēli
PDF
ePub

DE VADERLANDSCHE

NIJVERHEID IN KOMENDE

JAREN

DOOR

MAX PACKER

MET BIJVOEGING DER ANTI-TRUSTWETTEN DER
VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN VAN

HET AUSTRALISCHE GOUVERNEMENT EN

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors]

minder

De vaderlandsche nijverheid in komende jaren door Max Packer.
1916, Deventer.

In het voorwoord zegt de schrijver :

[blocks in formation]

<<Het zal den nijveren duidelijk moeten worden gemaakt, dat de bestaande <<strijd om ons heen in Europa, Amerika, Azië en Australië nieuwe vormen <<heeft aangenomen. Nieuwe vormen van arbeidsprestaties, die een grooter <<nuttig effect hebben, nieuwe kapitaalvormingen, die concurrentie moeilijker <<maken, nieuwe regeeringsmaatregelen, die ten doel hebben buitenlandsche <<mededinging te verbieden.»>

En iets verder:

<<Wanneer het echter als juist mag worden aangenomen, dat vrije concurentie «allerwege belemmerd wordt en te niet gedaan; wanneer om ons heen <<stemmen luider klinken: nà den strijd met de wapenen, den strijd op <«<economischen grondslag!, wanneer wij zien, dat thans reeds de buiten<<landsche regeeringen met geld en voorlichting hun onderdanen uitrusten «voor dien strijd, is dan ook onze regeering niet geroepen mede te werken <<aan een blijvende organisatie van ons economisch leven!>>

Op pag. 38 vat de schrijver zijn denkbeelden omtrent wat zou moeten geschieden en de middelen om daartoe te geraken aldus samen:

10. samenwerking van gelijksoortige bedrijven, niet ontaardend in monopolies ;

20. verweer tegen binnen- en buitenlandsche unfaire beperking van concurrentie en tegen unfaire concurrentie;

30. geld tegen matige rente, dat niet ten allen tijde opzegbaar is;
40. eigen vertegenwoordigers op buitenlandsche markten.

De schrijver geeft geen breed uitgewerkte voorstellen, waarvan de vóóren nadeelen ampel zijn overwogen, en die dus kritiek vereischen; dan wel losse denkbeelden, die om welwillende overweging, om op- en uitbouw vragen. Daartoe worden zij aanbevolen de welvaart van ons land is gebonden aan tijdige en juiste besluiten. Regeeren is immers vooruitzien?

Van blijvend nut is het tweede deel van de brochure, gevormd door de
reproductie van den oorspronkelijken tekst van de volgende stukken:
I. New regulations under the customs dumping clause (Canada 24 Aug. 1914).
II. Federal laws relating to trusts and allied matters: (U. S. of America).
Sherman anti-trust law (Juli 1890).

a.

[blocks in formation]

Use of the Panama-canal (1913).

Expeditions of proceedings (1903 en 1910).

g. Witnesses and testimony (1903/4).

III. The australian industries preservation act (1906, 1907, 1909 en 1910) waarvan part. II. Repression of monopolies.

part. III. Prevention of dumping.

Wie bij ervaring geleerd heeft, hoe lastig het is den tekst dier wetten onder de oogen te krijgen, zal deze aanvulling onzer niet overrijke kartel-literatuur zeker toejuichen.

J. G. CH. VOLMER.

HF3598
J3P3

DE VADERLANDSCHE NIJVERHEID
IN KOMENDE JAREN

INLEIDING.

Profeteeren is een ondankbaar werk. Maar al te vaak komt hetgeen geprofeteerd is of in 't geheel niet of anders uit. Daardoor wel hoofdzakelijk is de belangstelling voor profetieën altijd maar bij een klein aantal menschen levendig. De groote meerderheid haalt er de schouders over op; houdt er òf eigen profetieën, een blik in de toekomst,,uitsluitend voor eigen gebruik" op na, òf leeft slechts in den dag van heden, terwijl derden, zoo het mogelijk ware, zouden willen leven in het verleden (liefst de beschikking hebbende over alle thans verkrijgbare gegevens ten einde het leven voor zich zelf zoo mooi en gemakkelijk mogelijk in te richten).

den

Men kan de menschheid dus verdeelen in drie groepen: 1° Zij, die trachten vooruit te zien en trachten hun arbeid gang hunner gedachten te richten naar de volgens hen te verwachten veranderingen in de omstandigheden, waaronder gearbeid zal moeten worden.

[ocr errors]

20 Zij, die slechts rekening houden met de omstandigheden van het oogenblik.

3o Zij, die arbeidscondities terug willen voeren naar de z.g.n. lang vervlogen tijden.

Deze laatste groep zullen wij niet mogen rekenen tot hen, die zullen deelnemen aan een discussie over de toekomst der nijverheid. Zij begrijpen zelf niet, dat de voorstelling der toestanden, die zij zich maken, nooit bestaan heeft als werkelijkheid en in den grond niets anders is dan een beeld van vage wenschen om het leven van heden bevrijd te zien van de lasten van het heden. Zij begrijpen niet, dat de oplossing der problemen, die de wereld

M315772

« iepriekšējāTurpināt »