The Writer, 64-65. sējumi

Pirmais vāks
Writer, Incorporated, 1950
The oldest magazine for literary workers.

No grāmatas satura

Saturs

Literary Agent The Barthold Fles Part One 319
7
Litsey Sarah Fictions Memory The Flashback 67
31
Aaron Ethel The Power of the Press 407
110

22 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija