Annales Academici

Pirmais vāks
 

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Atlasītās lappuses

Citi izdevumi - Skatīt visu

Populāri fragmenti

190. lappuse - ... si consulum, quos enumerare nolo, peccata collegeris. Ego enim fateor in ista ipsa potestate inesse quiddam mali; sed bonum, quod est quaesitum in ea, sine isto malo non haberemus.
220. lappuse - ... ensevelie dans la poussière des chroniques contemporaines : personne ne songe à l'en tirer ; et l'on réimprime encore les compilations inexactes, sans vérité et sans couleur', que, faute de mieux, nous décorons du titre d'Histoire de France. Dans ces récits vaguement pompeux, où un petit nombre de personnages privilégiés occupent seuls la scène historique, et où la masse entière de la nation disparaît derrière les manteaux de cour...
109. lappuse - Zal hij niet verder zien dan die eenvormige boekentaal , in de stijve banden van willekeurige regelen geprangd ? Neen, voor hem is de taal de uiting van het geheele volk: en waar anders zal hij die uiting opvangen dan in de gesprokene volkstaal, in de vrije spraak , gelijk zij , in ons aller dagelijksch leven , ongedwongen en onvervalscht , ons van de lippen vloeit ? De levende taal : ziedaar dan het hoofddoel zijner opmerkzaamheid.
223. lappuse - ... siècles, ou de certains peuples, il est évident que, dans ces limites, la civilisation est un fait qui peut être décrit , raconté , qui a son histoire. Je me hâte d'ajouter que cette histoire est la plus grande de toutes, qu'elle comprend toutes les autres. Ne semble-t-il pas, en effet, messieurs, que le fait de la civilisation soit le fait par excellence, le fait général i et définitif, auquel tous les autres viennent aboutir, dans lequel ils se résument?
112. lappuse - Zîedaar dan op nieuw een dringend en onmisbaar vereischte. Nooit verstoute zich de taalkenner, over eenig verschijnsel — ware het ook slechts de beteekenis van een woord of de kracht van eenen vorm — een beslissend oordeel uit te spreken, zoo hij niet eerst dat verschijnsel achterwaarts heeft nagegaan in zijne geheele geschiedenis , om in te zien , wanneer en hoe het ontstaan is , welke vorming en ontwikkeling het doorloopen heeft tot op den dag van heden.
174. lappuse - Germanicas et Litterarum Germanicarum historiam, inde a sec. XVIII, exponet. J. VENNING , litterarum Lector , Litteras Anglicas docebit , horâ auditoribus commodâ. L. DE FRANCE, Academicus gladiatoriae artis Magister, quotidie aptum et elegantem gladii usum docebit. Bibliotheca Academica diebus lunae, martis, mercurii...
215. lappuse - Vaderlands, die aan de eischen van wetenschap en kunst beiden voldoet; die onpartijdig en onbevooroordeeld personen en feiten schildert in het licht waarin zij zich werkelijk hebben vertoond; die zich ten taak stelt in een samenhangend geheel van oorzaken en gevolgen het uitwendig en innerlijk leven van het volk terug te geven, gelijk het zich uitdrukt in zijne staatsvormen, zijn maatschappelijk verkeer, zijne betrekkingen tot vreemde natiën, zijne zeden en gebruiken, zijne denkbeelden over godsdienst,...
93. lappuse - TOEHOOEDEES, öedert den aanvang der tegenwoordige eeuw is in de meeste landen van het beschaafde Europa een nieuw tijdperk aangebroken voor de beoefening der volkstaal. Ziet bij onze stamverwanten in het naburige Duitschland. Is daar niet binnen één menschenleeftijd het gebouw eener Germaansche taalwetenschap verrezen , dat den aanschouwer met verbazing vervult , en aan een edel broederenpaar de onsterfelijkheid verzekert? Ziet het Noorden. Heeft niet Denemarken aan de Duitsche wetenschap, zoo...
94. lappuse - Is daar niet binnen één menschenleeftijd het gebouw eener Germaansche taalwetenschap verrezen , dat den aanschouwer met verbazing vervult , en aan een edel broederenpaar de onsterfelijkheid verzekert? Ziet het Noorden. Heeft niet Denemarken aan de Duitsche wetenschap, zoo al niet den weg gebaand , dan toch zich waardig aangesloten , en , in eendragtige zamenwerking met Zweden , voor de Noordsche talen een licht ontstoken , dat heldere stralen verspreidt tot in den nacht der grijze Scandinavische...
112. lappuse - ... aandachtig te beluisteren, al hare verschijnselen en wetten naauwkeurig op te merken: ziedaar zijne taak. Zorgvuldig wachte hij zich voor alles wat de zuivere opvatting zou kunnen benevelen. Hij trachte de taal, zoo als zij werkelijk is, op te vangen en te erkennen; niet haar te plooijen naar zijnen bijzonderen smaak, of haar zijne eigene wijsheid op te dringen. Hij vinde de taal, hij make ze niet. Waarneming alleen , juiste , scherpe , onbevooroordeelde waarneming der levende taal zij de leuze....

Bibliogrāfiskā informācija