Telecommunication Journal, 58. sējums,679-936. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1991

No grāmatas satura

Saturs

No X
683
O ITU 1991
795
Published each month by the International Telecom
867
Autortiesības

1 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija