Telecommunication Journal, 58. sējums,679-936. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1991

No grāmatas satura

Saturs

OCTOBER 1991
683
ITU 1991
797
Published each month by the International Telecom
867
Autortiesības

1 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija