The Writer, 95. sējums

Pirmais vāks
William Henry Hills, Robert Luce
Writer, Incorporated, 1982

No grāmatas satura

Saturs

The Challenge of Detective Story Conventions
2
A NONFICTION WRITER TURNS
9
REALITY THROUGH FANTASY
16
Autortiesības

3 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija