Telecommunication Journal, 59. sējums,7-12. izdevums

Pirmais vāks
International Telecommunication Union, 1992

No grāmatas satura

Saturs

UNION ACTIVITIES
1992333
IDEAS AND ACHIEVEMENTS
342
SWITZERLANDs COMMUNICATIONS MODEL
355
Autortiesības

7 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija