Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung, 29. sçjums

Pirmais vâks
H. Böhlau, 1908

No grâmatas satura

Citi izdevumi - Skatît visu

Bieþi izmantoti vârdi un frâzes

Bibliogrâfiskâ informâcija