Lapas attēli
PDF
ePub

Local Union No.

[blocks in formation]

For Agst For Agst For Agst For Agst For Agst For Agst For Agst For Agst For Agst For Agst

OF VOTE

Proposi-
tion 6

Proposi
tion 7

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

No.

[blocks in formation]

For Agst For Agst For Agst For Agst For Agst For Agst For Agst For Agst For Agst For Agst

Proposi-
tion 7

Proposi-
tion 8

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Total 5371 6919 4157 8036 3835 8267 3988 7765 3830 8183 5786 6100 5721 5957 5907 5830 3960 7420 1938 10570

NEEDED SANITARY LEGISLATION

H

AVING in mind the dormant attitude of a great number of our members, upon questions of importance to our craft, the matter of appealing to them through the columns of the "Painter and Decorator," I earnestly believe, will tend to bring about the desired result, as many seldom attend the meetings of their respective Locals, and again others simply appear for the sole purpose of paying their dues, while many look forward each month for the next issue of our "Official Journal," to read, and I'm quite sure appreciate it more each time they read it. Many very important matters appear from time to time, and are discussed by the members and eventually the subject matter receives the proper digestion, whereby some good, generally, results to the membership.

I would therefore most respectfully urge the following for your perusal as I find the subject matter has not received just consideration by many of our fellow craftsmen. Max. N. Cedar

I find, after a thorough investigation of the "Sanitary Codes" of the "Local Boards of Health" of the entire State of New Jersey, over 80 per cent. have no clause pertaining to the removal of old unsanitary wall coatings or coverings; about five cities have an effective law, outside of the "Tenement House Code," which applies to houses where three or more families reside, making it compulsory to remove "old coverings," such as dirty kalsomine or "germ breeders," etc., before papering.

Too much cannot be said in favor of such a law from a sanitary standpoint. We find, however, in certain cities, the local boards of health are subordinate to politicians, who no doubt have to be on guard for the interests of the "land sharks" and "realty mongers," who seem to care only for the first of each month and collection of rent; who say, "We'll paper So-and-so's rooms for you." "The sanitary condition of the walls is O. K.," and thereby cover up breeding places for vermin and disease germs. How often does this happen? Do you very often hear an owner or agent tell the boss painter:"I want all the old dirty kalsomine washed off and the old paper removed, the walls put into a sanitary condition, as Mr. or Mrs. Soand-so has rented the rooms and we want them clean and healthful?" Rarely.

In other cities we find the whole craft, both masters and journeymen, wasting away valuable time when their several organizations should realize the fact that we must get together and be up and doing, as our craft literally swarms with an element who care absolutely nothing for progressive legislation, much less for trying to raise the standard of the painting industry. Our bickering with each other from time to time over a few pennies more per day for wages has served to allow the undesirable element to slip into the business to the detriment of the bona fide master and journeyman painter. Let us hope it is not too late to amend our shortcomings of the past, to the end that some good will result for all concerned. I herewith enclose for your perusal two resolutions presented to the last convention of the New Jersey State Building Trades Council, held in the City of Orange, N. J., last May, same being circulated to the end that same will be thoroughly discussed pro and con, and I hope eventually spread upon the statute books, and if carried out will eliminate at least some of the evils in the painting industry. The resolutions read as follows:

To the Officers and Delegates of the Tenth Annual Convention of the New Jersey State Building Trades Council.

Resolution No. 8. Whereas, The building industry of the State of New Jersey is injured by incompetent, unscrupulous and shyster bosses from time to time who have no honest regards for either the mechanics in their employ or the grade of work they perform, and

Whereas, The actions of the same master builders and shyster bosses have tended to not only rob the public, but lower the standard of the entire industry to the detriment of the bona fide master mechanics and journeymen of the several crafts in the building industry, be it therefore

Resolved, That we, the representatives of building trades of the State of New Jersey petition the Gov ernor and Legislature of the State of New Jersey to appoint a commission of equal representatives, viz.:Two bona fide representative master builders and two bona fide journeymen building trades mechanics, residents of the State of New Jersey, to make a thorough investigation of the building industry and report back the advisability of an effective license law for all master builders and construction companies with recommendation to Governor and State Legislature of the State of New Jersey, to the end that the honest master builder and employer shall be protected, and the standard of the building trades mechanic maintained. Fraternally submitted,

Max N. Cedar, R. Fitzgerald, William Bedlington, W. C. Vanderhoff, Axel Lembcke, Committee on Legislation.

Moved and seconded that the report of the committee be received and concurred in. Motion carried.

"Red Devil" No. 6 The Expert" A six wheel cutter

that will cut 5000 feet of ANY

KIND of glass. The five extra wheels are contained in an air-tight chamber in the hard wood handle. It's just one of the 40 odd styles of "RED DEVIL" Glass Cutters we make. Send us 15 two-cent stamps for a sample. It's packed in a snap button kid case.

"Red Devil" No. 263

A circular glass cutter that will cut absolutely perfect circles up to 22 inches in diameter in plate or window glass. Has two extra cutter heads and can be used just as well for straight cutting. Send us $1.25 and one sample only will be sent you postpaid.

H

[graphic]

"Red Devil" Glass Cutters and Glaziers' tools are sold by leading dealers everywhere and for your own satisfaction insist on them and be sure you get the genuine "RED DEVIL."

SMITH & HEMENWAY CO.,

150-152 Chambers St., New York, U. S. A.

(Smith Hardware Co., Montreal, Can.)

We, your Committee on Legislation, recommend concurrence in resolution No. 9, which reads as follows:

To the Officers and Delegates of the Tenth Annual
Convention of the New Jersey State Building
Trades Council.

Whereas, The local boards of health throughout the State of New Jersey have from time to time re fused to consider the advisability of adding the "Wall Paper Clause" to their health or sanitary codes, or inserting any clause, making it mandatory to remove old, unsanitary wall coverings or coating before repapering, claiming, in many instances, that they are governed by the State Board of Health, and,

Whereas, They have pleaded with our representatives that they have no power in the premises, using the tenement house code as a subterfuge (which aplies only to houses where three or more families live), be it therefore

Resolved, That we, the representatives of ninetenths of the building trades mechanics of the State of New Jersey, in convention assembled, do most urgently request the New Jersey State Board of Health to allow the following clause to be inserted in the sanitary code:

"That all old wall paper and wall coatings shall be removed before repapering, and making it a violation of the sanitary code to apply one layer of paper over old paper, and not removing the under coatings or layers of paper, and thereby eliminate to a minimum the breeding places of disease germs and vermin." Fraternally submitted,

Max N. Cedar,
R. Fitzgerald,
William Bedlington,
W. C. Vanderhoff,
Axel Lembeke,
Committee on Legislation.

Moved and seconded that the report of the committee be received and the recommendation adopted. Motion carried.

I have simply given my personal views on the subject, and am awaiting just criticism if I have misquoted any phase of the subject. But, knowing The Painter and Decorator reaches many who will give both subjects due consideration, I can also rest assured along with just criticism their personal deliberation will bring about some good results. The editor's personal comment is also very kindly solicited. With many thanks and best wishes for success, I beg to remain, Max N. Cedar,

Business Agent of Orange, N. J., L. U. 242.

Some doctors couldn't cure a ham.[Milwaukee Wisconsin.

And some lawyers couldn't try a case of lard. [Scranton Tribune.

And some pianists couldn't play a line of hose. [Mobile Register.

And some artists couldn't draw a pint of beer.-[Boston Transcript.

And some painters couldn't whitewash a politician.

Of Interest to the Trade

This, and this alone, I contend for-that he who makes should have; that he who saves should enjoy. I ask in behalf of the poor nothing whatever that properly belongs to the rich."— Henry George.

B

DESIGNING AND WEAVING OF TEXTILES

ECAUSE of the fact that from the earliest period of wall-paper manufacture that material has in the largest degree followed in design the patterns produced in various textiles, the chronological record of textile design and weaving which is given below is an interesting study for all concerned in the handling of wall-paper. Wall-papers, original in design and following no particular historic style, have been produced, but the use of wall-paper in ninety-nine cases out of a hundred has been to take the place of expensive and perishable textiles as a material for wall-covering.. Naturally, therefore, the elements of design which have figured in the reproduction of wall-paper have to a large degree originated from the textile industry.

The following data, chronologically arranged, traces the development of the weaving and designing of textiles.

Development of Textile Design.

B.C. Design consisted (1) of repeated lines, spots, bands or stripes; (2) crossed lines or stripes; (3) by changing colors of lines, checks and trellises were produced; (4) by changing proportions, plaids were produced; (5) then came rectangular patterns and diamond shapes.

100 A.D. Development of circular or square frame.

200-600 A.D. Squares or circles filled possibly with floral detail suggested by the Persian and Syrian weavers. The same sort of thing was repeated again six hundred or seven hundred years afterwards in simple stained-glass effects.

400-600 A.D. Broken circles or circles joining the upper and lower segments and spread out to form bands.

600-1100 A.D. The use of circles continued, but they were now linked together, large circles being joined together by smaller circles at the points of contact. The designs in and out of these circles became more ornamental, developing by the end of the Romanesque period great elaboration, and hexagons (Saracenic) arranged with geometrical nicety and elaborated in design.

Up to and including 1100 a common type of design was the persistency of balanced groupings of birds, animals or men, facing or back to back.

From 800 to 1100 saw the development of the ogival form or that form of design where the joining circles were brought to acute angles at points of juncture, forming ovals or ogival shapes. The ogival form continued, developing greater and greater elaboration through the Gothic period. We understand the forms of design, the beginnings of circles and squares and diamonds, the second stage of borders, the third stage of joined circles and the fourth stage of ogival forms, but we must note the fact that the fabrics were made in Persia, Constantinople, Syria and Egypt, and under the Saracenic influence in Spain and Italy. Therefore we must expect an Oriental type which, though common in the Romanesque age, was not related to the Roman origin of Romanesque architecture and carving.

Development of Textile Weaving.

3000 B.C. Weaving was understood in Egypt. Possibly earlier in Babylonia. Silk weaving introduced from China, where it was practiced at a remote period, presumably 1200 B.C.

200 A.D. Complicated mechanical weaving done by Syrian weavers in Eastern Roman Empire,

« iepriekšējāTurpināt »