சுராவின் அகர வரிசையில் ஆங்கில தமிழ் பழமொழிகள்

Pirmais vāks
Sura Books, 2003 - 544 lappuses
 

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Atlasītās lappuses

Saturs

1. sadaļa
1
2. sadaļa
2
3. sadaļa
30
4. sadaļa
66
5. sadaļa
84
6. sadaļa
100
7. sadaļa
113
8. sadaļa
141
23. sadaļa
311
24. sadaļa
337
25. sadaļa
346
26. sadaļa
349
27. sadaļa
365
28. sadaļa
378
29. sadaļa
385
30. sadaļa
388

9. sadaļa
144
10. sadaļa
150
11. sadaļa
161
12. sadaļa
166
13. sadaļa
168
14. sadaļa
169
15. sadaļa
170
16. sadaļa
185
17. sadaļa
193
18. sadaļa
240
19. sadaļa
241
20. sadaļa
278
21. sadaļa
284
22. sadaļa
288
31. sadaļa
394
32. sadaļa
404
33. sadaļa
422
34. sadaļa
434
35. sadaļa
436
36. sadaļa
447
37. sadaļa
454
38. sadaļa
455
39. sadaļa
460
40. sadaļa
482
41. sadaļa
485
42. sadaļa
486
43. sadaļa
525
Autortiesības

Bibliogrāfiskā informācija