Telecommunication Journal, 45. sējums,345-684. lapa

Pirmais vāks
International Telecommunication Union., 1978

No grāmatas satura

Saturs

volumes published
423
Volume 45
441
Published each month by the International Telecommuni
467
Autortiesības

1 citas sadaļas nav parādītas.

Citi izdevumi - Skatīt visu

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija