Herrn Johann Jakob Ferbers Briefe aus Wälschland über natürliche Merkwürdigkeiten dieses Landes an den Herausgeber derselben, Ignatz Edlen von Born ...

Pirmais vâks
Gerle, 1773 - 407 lappuses

No grâmatas satura

Lietotâju komentâri - Rakstît atsauksmi

Ierastajâs vietâs neesam atraduði nevienu atsauksmi.

Atlasîtâs lappuses

Citi izdevumi - Skatît visu

Bieþi izmantoti vârdi un frâzes

Bibliogrâfiskâ informâcija